Rapporten

2018: Vertrouwen en wantrouwen in de digitale samenleving

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving.” In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

De digitale dialoog tijdens crisis: twee weten meer dan één

Technologische ontwikkelingen kunnen de burger en de overheid ondersteunen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Aan de hand van een casus in waterveiligheid gaan de auteurs in op het potentieel van apps om tegemoet te komen aan informatiebehoeften van zowel burgers als overheid gedurende een crisissituatie.

Wie treedt op als onze digitale samenleving wordt bedreigd?

De Nederlandse burger acht de dreiging van een cyberoorlog groter dan die van een fysieke oorlog. Tegelijkertijd vinden we dat het Nederlandse legerapparaat onvoldoende is voorbereid op een cyberaanval. Daarmee is het gevoel van (on)veiligheid in een internationale context voor het eerst sinds jaren weer een belangrijke factor in ons dagelijks leven. Ook de overheid heeft in de gaten dat Nederland op dit moment tekort schiet. Zowel als het gaat om daadwerkelijke capabilities als om het vermogen tot digital displays of force. Daar waar buitenlandse mogendheden niet terugschrikken voor een stukje digitale borstklopperij, blijft het in Nederland – afgezien van een enkele casus - relatief stil. De auteur van dit artikel pleit daarom voor een aanpak op drie vlakken: digitale weerbaarheid, digital combat capabilities en digital human rights. In dit artikel leest u waarom.

Communicatie na een datalek cruciaal voor behoud van vertrouwen

Sinds 1 januari 2016 is in Nederland de meldplicht datalekken van kracht. Dit betekent dat organisaties die persoonsgegevens verwerken in bepaalde gevallen een datalek moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan betrokkenen is alleen nodig wanneer deze mogelijk ongunstige gevolgen ondervinden van het datalek. Maar hoe bepaal je als organisatie of hiervan sprake is en wat meld je dan precies? In dit artikel geven de auteurs aan hoe de communicatie het best kan worden ingericht om imagoschade tot een minimum te beperken.

Schiet uit de privacykramp! Hoe technologie privacy eenvoudiger kan maken

Uit het in het kader van Trends in Veiligheid door Ipsos uitgevoerde onderzoek blijkt dat 39% van de ondervraagden geen vertrouwen heeft in de overheid, als het gaat om bescherming van persoonsgegevens. En inderdaad, het track record van (overheids-)organisaties is niet al te best. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan ook een groot goed. Toch is er ook een keerzijde. Uit angst voor – en onwetendheid over – de AVG, durven organisaties gegevens vaak helemaal niet meer te delen. Bovendien slokt het voldoen aan alle wetgeving veel tijd en capaciteit op. De primaire taken en dagelijkse activiteiten komen daardoor onder druk te staan. Dit speelt ook binnen het veiligheidsdomein. Bij uitstek een domein dat werkt met zeer gevoelige informatie, waarvan het uitlekken ernstige gevolgen kan hebben. Geen wonder dat, in het kader van de AVG, het veiligste pad wordt bewandeld. Maar wat als juist dat het domein belemmert in de uitvoering van haar taken: handhaving en toezicht, fraudeonderzoek en opsporing? Hoe raken we uit deze ‘privacykramp’? Het antwoord ligt besloten in automatisering van privacyprocessen, gekoppeld aan slimme, nieuwe oplossingen op het gebied van Artificial Intelligence. Hoe dat in zijn werk kan gaan, leest u in dit artikel.