Rapporten

Handhaving en dienstverlening bijten elkaar niet

De overheid is altijd op zoek naar de juiste balans tussen dienstverlening en handhaving. De burger heeft hoge verwachtingen van de dienstverlening waar de overheid, in veel gevallen, aan dient te voldoen. Tegelijkertijd kan de dienstverlening juist op gespannen voet staan met de handhaving, waarop de overheid uiteraard niet wil inboeten. Sociale voorzieningen moeten immers alleen ten goede komen van mensen die er echt recht op hebben. Om de ideale mix van handhaving en dienstverlening vorm te geven kan de overheid gebruik maken van risicomodellen. Hoe dat in zijn werking gaat en wat dat betekent voor aansluitende processen leest u in dit artikel.

Alerteringsinitiatieven in concurrentie voor aandacht van de burger

Binnen het veiligheidsdomein komen steeds meer initiatieven die burgers alerteren. Zo ontstaat concurrentie om de aandacht van de burger met negatieve effecten van teveel geactiveerde burgers. Er is behoefte aan een proportionele inzet. De overheid dient regie te nemen in de afstemming tussen de initiatieven vanuit één gemeenschappelijke visie.

Veerkracht bij uitval van digitale dienstverlening

Is uw organisatie in staat om te herstellen bij storingen en uitval? Want vroeg of laat krijg u ermee te maken. Om de hinder voor klanten en het eigen bedrijfsproces te minimaliseren, verschuift het accent van de veiligheidsmaatregelen van weerbaarheid naar veerkrachtig (‘resilient’) optreden.

De veilige ‘digitale samenleving’ bestaat niet

In onze samenleving is de overheid ook verantwoordelijk voor digitale veiligheid. De overheid worstelt met haar rol om die te waarborgen. Cybersecurity moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving.