Rapporten

Digitalisering maakt casusbehandeling op maat mogelijk bij multiprobleem-gezinnen

Persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek bij jeugdigen vereist nauwe afstemming tussen ketenpartners in justitie, zorg en lokale overheden. Digitalisering maakt dit mogelijk, zoals met GCOS (Geintegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem) bij de behandeling van complexe casussen in veiligheidshuizen. Is GCOS ook inzetbaar bij de nieuwe regierol van gemeenten in het sociale domein?