Rapporten

Digitalisering maakt casusbehandeling op maat mogelijk bij multiprobleem-gezinnen

Persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek bij jeugdigen vereist nauwe afstemming tussen ketenpartners in justitie, zorg en lokale overheden. Digitalisering maakt dit mogelijk, zoals met GCOS (Geintegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem) bij de behandeling van complexe casussen in veiligheidshuizen. Is GCOS ook inzetbaar bij de nieuwe regierol van gemeenten in het sociale domein?

Een gewaagde technologie in de kinderschoenen: experimenteren met artificial intelligence binnen de jeugdzorg

In mei 2019 bepleitte minister Grapperhaus tijdens een evenement van het ministerie van Justitie & Veiligheid om meer aan te sturen op informatievoorziening in de keten, om samenwerking binnen het veiligheidsdomein te bevorderen. De ketensamenwerking in de jeugdzorg kwam hier specifiek aan de orde, in een aansluitend panel met Mariënne Verhoef van SpiRit. Hierbij was de rol van data één van de hoofdthema’s. Voorkomen is beter dan genezen en aangezien artificial intelligence (AI) steeds meer in staat lijkt te zijn om voorspellingen over de toekomst te maken, lijkt het belang van data science en het uitwisselen van informatie tussen ketenpartners ook steeds belangrijker. Aangezien er middels analysemethoden als AI steeds meer mogelijkheden lijken te zijn om data te gebruiken, rijst de vraag: wat is de huidige visie vanuit de jeugdzorg op de inzet van AI ter preventie van (zware) jeugdzorgtrajecten? Wat zijn de uitdagingen van deze toepassingen in de ketensamenwerking? Hoe zit het met privacyoverwegingen?