Rapporten

Versterking veiligheid door afgestemde digitale transformatiestrategie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ambitie dat de strafrechtketen uiteindelijk geheel digitaal gaat werken om zo strafzaken sneller en beter te kunnen afwikkelen. Deze ambitie sluit mooi aan bij de doelstelling van het ministerie voor een veiligere samenleving en meer aandacht voor het slachtoffer.

Digitale veiligheid begint op school

Cyberdreiging en kwetsbaarheden groeien in het onderwijs als gevolg van toenemende digitalisering. Bestuurders en leraren beschikken helaas over onvoldoende kennis van cybersecurity. De leerlingen zijn vaak early adopters van digitale ontwikkelingen en hebben sturing nodig hoe ze verstandig en veilig om kunnen gaan met digitale middelen. Samenwerking tussen school en ketenpartijen is, door de sterke wederzijdse afhankelijkheid, noodzakelijk om op te kunnen boksen tegen de cyberdreigingen en om voldoende bewustzijn te creëren over de risico’s. Hoe? Dat leggen de auteurs uit in dit artikel.

De industrie zorgt voor een veiligere omgeving

Er is van oudsher een natuurlijke spanning tussen de chemische industrie en de veiligheid in de omgeving van bedrijven in deze sector. Ervaring leert dat als het mis gaat, het ook meteen goed mis kan gaan. De overheid heeft op dit punt een controlerende en toezichthoudende rol. In dit artikel laten de auteurs naast trends en een duidelijke visie op omgevingsveiligheid ook zien met welke bijdragen de industrie zelf zou moeten komen. Er zijn bedrijven die het goede voorbeeld geven.

Cybersecurity en het MKB: de praktijk

Het MKB vertegenwoordigt 90% van de bedrijvigheid in Nederland. De sector digitaliseert in hoog tempo, sneller dan elke andere sector. Cybersecurity is daarom van wezenlijk – en toenemend – belang. Ondertussen blijkt uit onderzoek dat het MKB ten opzichte van grotere bedrijven relatief weinig maatregelen treft op dit front. De door Capgemini en Interpolis in het leven geroepen CyberPreventieDienst bevestigt dit: het beleid is over het algemeen voor verbetering vatbaar. De CyberPreventieDienst licht ondernemingen door op 8 verschillende kerngebieden. In dit artikel zetten de auteurs uiteen hoe die analyse in zijn werk gaat, welke kerngebieden daarbij zijn geformuleerd en waar de voornaamste winst kan worden behaald.

De keten voorbij

Wat nodig is in de strijd tegen cybercriminaliteit, is een overheid die bestaat uit - in netwerken opererende - organisaties die zichzelf permanent verbeteren en zich soepel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen uit maatschappij en politiek.

De noodzaak van de digitale brandoefening

Sinds het begin van de coronacrisis nemen cyberincidenten in ons land enorm toe. Dan hebben we het bijvoorbeeld over phishing e-mails waarmee particulieren in de luren worden gelegd, maar ook over gerichte, ontwrichtende, grootschalige aanvallen op instanties die we niet kunnen missen. Neem ziekenhuizen, die de laatste tijd flink onder vuur worden genomen door cybercriminelen. Verstoringen op deze schaal kunnen grote consequenties hebben voor onze woon- en leefomgeving, onze maatschappij als geheel en ons vertrouwen in de rechtstaat. Dit artikel signaleert dat ons land op dit moment niet goed in staat is om adequaat op zulke dreigingen te reageren. De aanpak kenmerkt zich vooral door improvisatie. Het is namelijk onduidelijk welke middelen de overheid heeft om in te grijpen en op grond waarvan dat gebeurt. Via een inventarisatie van de verschillende dreigingen breken de auteurs een lans voor een nieuwe, gedegen aanpak, gericht op preventie, maar ook op mitigatie. Een aanpak die gestalte krijgt in een ‘digitale brandoefening’. Door in een gesimuleerde omgeving te oefenen met incident response, samenwerking en communicatie, zijn we straks beter in staat om cyberaanvallen waar mogelijk te voorkomen en op zijn minst de impact ervan te beperken.