Rapporten

Grip op data: pleidooi voor inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen

Samenwerking in ketens vereist betrouwbare, onbetwiste data. Een Digital Operating Model schept de randvoorwaarden om dat te kunnen realiseren. Uniforme dataprocessen resulteren in grip op het gebruik van data, van zowel interne als externe bronnen.

Meldkamer van de toekomst is live

Voor een omgeving waarin elke seconde telt en waarin goede informatie het verschil kan betekenen tussen leven en dood, heeft de traditionele meldkamer eigenlijk weinig effectieve tools ter beschikking. Daardoor verstrijkt vaak veel tijd tussen hulpvraag en hulpverlening. De meldkamer van de toekomst is echter volop in ontwikkeling. En we hoeven daarbij niet te wachten op innovaties. De technologie is al voorhanden. Ontwikkelingen als drones, GPS en het Internet of Things vormen een waardevolle bron van informatie. Het is al mogelijk om toegang te vragen en krijgen tot de camera van de mobiele telefoon van de melder, om de situatie ter plekke snel en goed in te kunnen schatten. Het geheim van de meldkamer van morgen ligt in een effectieve combinatie van dit soort middelen. Waarbij we natuurlijk verantwoord moeten omspringen met de verzamelde gegevens en het vertrouwen van de burger.

Open data en privacy

Het openstellen van overheidsdata door overheden aan burgers en bedrijven biedt mogelijkheden voor waardetoevoeging, risicoreductie en grote betrokkenheid. Maar dan moet dat wel goed én veilig gebeuren. Privacy-risico’s moeten centraal staan. In dit artikel leggen de auteurs uit wat daarbij komt kijken.

De digitale dialoog tijdens crisis: twee weten meer dan één

Technologische ontwikkelingen kunnen de burger en de overheid ondersteunen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Aan de hand van een casus in waterveiligheid gaan de auteurs in op het potentieel van apps om tegemoet te komen aan informatiebehoeften van zowel burgers als overheid gedurende een crisissituatie.

Maak Nederland veiliger met data! Maar niet ten koste van mijzelf

In het verzamelen en gebruiken van (persoonlijke) gegevens in het veiligheidsdomein schuilt een interessante paradox. Aan de ene kant kunnen we de samenleving zo daadwerkelijk veiliger maken; aan de andere kant groeit het gevoel van onveiligheid van de burger wiens gegevens worden verzameld. Hoe geef je binnen dit spanningsveld optimaal vorm aan data & analytics, ofwel, in de woorden van dit artikel, ‘Het proces om relevante inzichten te verkrijgen door het analyseren van beschikbare gegevens’? Volgens de auteur staat data & analytics nog in de kinderschoenen, maar is het van cruciaal belang voor onze veiligheid. Om het potentieel zo snel mogelijk optimaal te kunnen benutten, moet de verdere ontwikkeling worden versneld. Dat kan via een ´hypothesegedreven’ aanpak: het DataLab. Binnen die op experimenten gerichte omgeving kan data & analytics snel tot wasdom komen. En door tegelijkertijd werk te maken van goede governance en compliance met nieuwe wetgeving, kan het vertrouwen van de burger in deze vorm van cyber security worden verstevigd.

Open Data in het Veiligheidsdomein: de lange adem

Dankzij de nieuwe technologie is er meer informatie beschikbaar dan ooit. Ook in het publieke domein. De overheid is al jaren pleitbezorger van het idee dat die informatie beschikbaar gesteld moet worden aan het publiek. Dat ideaal van ‘open data’ staat voorlopig echter in schril contrast tot de realiteit. De rijkdom aan informatie blijft grotendeels voorbehouden aan enkele organisaties. Jammer, want die informatie en zeker die van de overheid, kan van grote waarde zijn. In dit artikel wordt ingezoomd op de casus van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het toont aan dat VenJ internationaal gezien achterblijft bij het beschikbaar stellen van open data, maar ook dat het zich bij die situatie niet hoeft neer te leggen. Er zijn kansen genoeg om de belofte van open data in te lossen.

Wat kunnen de veiligheidsdiensten leren van Disney?

De titel van dit artikel is minder vergezocht dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. Ga maar na: De films van Disney bestaan uit honderden verschillende scenes. De scenes worden niet allemaal chronologisch opgenomen, maar op verschillende momenten en op verschillende locaties. Uiteindelijk worden al deze afzonderlijke scenes en beelden samengevoegd tot één film. Het lijkt erg op het werk van veiligheidsdiensten. Zij proberen het verhaal van een misdaad te (re)construeren door allerlei aanwijzingen, feiten en bewijzen samen te brengen. Hoe krijg je grip op al deze data? Hoe zorg je ervoor dat gegevens ordelijk en volgens privacyrichtlijnen worden opgeslagen? Dit artikel dient als leidraad voor veiligheidsorganisaties om meer waarde uit hun gegevens te halen – the Disney way.