Rapporten

Communicatie na een datalek cruciaal voor behoud van vertrouwen

Sinds 1 januari 2016 is in Nederland de meldplicht datalekken van kracht. Dit betekent dat organisaties die persoonsgegevens verwerken in bepaalde gevallen een datalek moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan betrokkenen is alleen nodig wanneer deze mogelijk ongunstige gevolgen ondervinden van het datalek. Maar hoe bepaal je als organisatie of hiervan sprake is en wat meld je dan precies? In dit artikel geven de auteurs aan hoe de communicatie het best kan worden ingericht om imagoschade tot een minimum te beperken.