Rapporten

Rapport 2022

Het afgelopen jaar zagen we een verdere versnelling van een ontwikkeling die toch al niet was te stuiten: de digitalisering van de samenleving. Nu, medio 2022, kunnen we vaststellen dat die digitalisering tot in de haarvaten van ons leven is doorgedrongen. Ons leven en werk speelt zich voor een belangrijk deel online af. Het succes van organisaties valt of staat met hun adoptie van nieuwe, hybride manieren van werken en online businessmodellen. Ook de veiligheid van ons land, en van alle inwoners, wordt grotendeels online bevochten. Immers, als een groot deel van het maatschappelijk leven zich online afspeelt, als het geld online wordt verdiend en als informatie online wordt uitgewisseld, dan kun je erop wachten totdat ook criminelen en statelijke bad actors hun heil online gaan zoeken. En dat gebeurt ook. Het is aan de veiligheidssector om mee te bewegen met de ontwikkelingen, om optimaal gebruik te maken van innovaties en om net als altijd de veiligheid van ons allen te garanderen. Online, maar ook in het fysieke domein – en gebruikmakend van nieuwe digitale technologieën.

Grote uitdagingen in Europa met grenzen en veiligheid

De Europese grenzen staan onder druk. Met de komst van het Akkoord van Schengen (1985) zijn veel Europese binnengrenzen verdwenen en is het toezicht op de buitengrenzen steeds belangrijker geworden. Door de groei van de Europese Unie is die buitengrens ook langer en diverser geworden. Echter, is er nauwelijks sprake van uitwisseling van informatie over dat grensproces tussen de verschillende lidstaten. Kortom, de Europese informatievoorziening rond het grensproces heeft een grote slag te maken.

Dat gebeurt nu ook in het programma ‘Grenzen en Veiligheid’. Met 26 deelnemende lidstaten en nog meer betrokken instanties is de omvang van zo’n programma enorm, zo ook de risico’s. Welke inzichten heeft de ontwikkeling van informatiesystemen in het verleden opgeleverd die deze risico’s kunnen verkleinen?

Het gevaar van artificial intelligence voor de waarheidsvinding

Artificial intelligence is niet weg te denken uit de opsporing in het veiligheidsdomein maar human intelligence is noodzakelijk voor de waarheidsvinding.

Technische mogelijkheden en nieuwe datatechnologieën hebben een grote impact op de publieke sector en op het veiligheidsdomein. De groeiende populariteit en aandacht voor big data[1] in het politiewerk staan lijnrecht tegenover de wetenschappelijke literatuur die veelal gericht is op de mogelijk negatieve effecten van informatiegestuurd politiewerk (hierna: IGP). Dit is variërend tussen het probleem van function creep (hergebruik van oorspronkelijk met een ander doel vastgelegde data), fishing expeditions en het controleverlies door zogeheten black-box scenario’s [2]. Opvallend is dat de meerwaarde van IGP nauwelijks naar voren komt in de literatuur, ondanks dat IGP niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Een belangrijk onderdeel van IGP is artificial intelligence.

In deze bijdrage gaat de aandacht uit naar de vraag waarom artificial intelligence niet zonder human intelligence kan. Daarbij wordt gekeken hoe big data effectief kan worden ingezet door de politieorganisatie. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat data-analyses “vaak sneller en met minder menskracht zijn uit te voeren, waardoor overheidsorganisaties hun schaarse middelen veel efficiënter kunnen inzetten” staat hierbij centraal [3]. Deze stelling staat in deze bijdrage centraal. Wij betogen dat het effectief benutten van big data-toepassingen zonder meer mensenkracht behoeft.

Een digitaal weerbaar Nederland in het AI-tijdperk

De nationale veiligheid staat onder druk door een toename van cyberaanvallen, desinformatie, nepnieuws en autonome wapens. Enerzijds wordt de impact vergroot door AI. Anderzijds biedt AI enorme kansen voor de Nederlandse veiligheidssector om zich tegen deze aanvallen en dreigingen te wapenen.

Rapport 2021

Op het moment van schrijven van dit trendrapport is de strijd tegen COVID-19 nog in volle gang. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe blij we zijn met de inzet van eenieder in deze strijd, waaronder niet in de laatste plaats de medewerkers in het veiligheidsdomein. Want juist ook de organisaties in het veiligheidsdomein hebben moeten reageren op de nieuwe werkelijkheid, zowel wat die betekent voor de samenleving als ook wat die betekent voor de eigen organisatie en manieren van werken.

Veiligheid is mensenwerk: hoe Defensie in de ‘strijd om talent’ haar strijdplan bepaalt

De Defensievisie 2035 is helder: Bedreigingen verschuiven steeds meer van het fysieke naar het digitale domein. De taak van Defensie verandert dus ook. Of meer: defensie krijgt er een taak bij. De defensiemedewerkers van nu en de toekomst zullen daar invulling aan moeten geven. Zulke medewerkers, die beschikken over het juiste talent, de juiste skills en de juiste kennis, zijn schaars. In dit artikel lichten de auteurs de strategie toe – of noem het een strijdplan – waarmee Defensie het juiste talent duurzaam aan zich wil binden en klaar wil stomen voor de defensietaken van vandaag en morgen.

Onderdeel van het strijdplan is een nieuwe vorm van HR-management. Want het moge duidelijk zijn dat defensie niet de enige organisatie is die op zoek moet naar het schaarse talent. In die context voldoen traditionele HR-instrumenten niet meer. Met het ‘Intelligent HR’ dat de auteurs bepleiten is Defensie straks beter in staat om de juiste medewerkers te vinden, te binden en te behouden voor de organisatie. Door een excellente employee experience te bieden, met gepersonaliseerde en gedigitaliseerde tools en processen, een nadruk op continu leren, een cultuur van transparantie en feedback en met aandacht voor de toegevoegde waarde van het defensiewerk voor individu en maatschappij. De moderne defensiemedewerker is sociaal betrokken, digitaal ‘savvy’ en gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het is aan Defensie rond dat profiel het juiste strijdplan in stelling te brengen.

Hoe semantiek kan bijdragen aan een veiliger Nederland

In de communicatie tussen mensen is het van belang dat iedereen het eens is over de betekenis van woorden. Semantiek – betekenisleer – is het vakgebied dat zich daarmee bezighoudt. Ook in de systeemontwikkeling speelt semantiek een rol; ‘semantisch modelleren’ kan worden begrepen als het vastleggen van een werkgebied in een model, waarbij elk objecttype een definitie heeft en de mogelijke relaties tussen objecttypen betekenisvol zijn gemodelleerd. Informatiearchitecten en datamodelleurs doen dit effectief al jaren, waarbij het resultaat meestal eindigt als naslagwerk. Maar wat als je die modellen zou kunnen verbinden met gegevens die door het systeem stromen? Dan ontstaat een koppeling tussen die gegevens en de betekenis ervan. Het systeem kan dan niet alleen zoekvragen en berekeningen uitvoeren op geregistreerde gegevens, maar ook op relevante en gerelateerde begrippen. Het geheel dat zo ontstaat noemen we ‘kennisrepresentatie’, en de technologie die het mogelijk maakt heet Resource Description Framework (RDF). Het potentieel van deze benadering is enorm, zeker ook in het veiligheidsdomein. In dit artikel gaan de auteurs dieper in op semantisch modelleren en breken ze een lans voor bredere toepassing in het veiligheidsdomein.

Verbeterde identificatie door AI-gedreven documentcontrole

In de afgelopen zes jaar is identiteitsfraude in Nederland met meer dan 500% toegenomen. Een verontrustende ontwikkeling, want het identiteitsbewijs is zo’n beetje het belangrijkste en gevoeligste document wat we bezitten. Het wil op zich niet zeggen dat de documenten niet veilig zijn, maar dat criminelen dankzij geavanceerde beeldbewerkingstechnologie en printtechnieken in staat zijn ze goed na te maken. Op zo’n manier dat de huidige controlemechanismen niet meer voldoen. En daar zit hem de crux volgens de auteur van dit artikel. Controlerende instanties moeten worden geëquipeerd om deze steeds complexere taak effectief te kunnen invullen. Dit artikel identificeert drie belangrijke uitdagingen, en geeft handvatten voor de benadering daarvan. Door toepassing van moderne AI-technologie zijn medewerkers straks beter in staat hun controletaken te vervullen – en kunnen we identiteitsfraude op een effectieve manier bestrijden.

Rapport 2020

Innovatieve technologie houdt Nederland veilig

Cyber crime, cyber security, artificial intelligence, informatie gestuurd werken (IGW) en natuurlijk innoveren, allemaal thema’s die actueel zijn voor uw werk in het (publieke) veiligheidsdomein. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen succesvol inzetten voor de maatschappij zonder de ethische kant uit het oog te verliezen?

Sensing voor veiligheid - bouwstenen voor succesvol informatiegestuurd optreden

De maatschappij verwacht dat innovatieve technologie, onder voorwaarden, wordt ingezet ten gunste van onze veiligheid . Door verbonden sensoren zijn we in staat om steeds meer en op afstand veiligheidssituaties op digitale wijze waar te nemen. Menselijke capaciteit in de veiligheidssector, die steeds schaarser is, kan hiermee aangevuld worden en slimmer ingezet voor interventies . Sensing-technologie als zesde zintuig biedt de veiligheidssector zodoende een enorme kans. Het is echter een enorme uitdaging om sensing succesvol in de praktijk in te zetten.

Commandovoering in cyberconflicten

Binnen de NATO-organisatie ontwikkelen diverse R&D instellingen technologie en standaarden om als bondgenoten gezamenlijk en effectief op te kunnen treden. NATO maakt ook gebruik van niet-militaire instituten die met hun kennis uit het IT-domein bijdragen aan de innovatie van de bondgenootschappelijke capaciteiten. Recentelijk heeft een team van Capgemini-experts een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop cyberinformatie in een militaire commandocentrum gepresenteerd en gedeeld kan worden. Dit artikel is een bewerking van het onderzoeksrapport en is tot stand gekomen door de succesvolle samenwerking van de onderzoeksleider van NCIA, Manisha Parmar en de projectleider van Capgemini, Peter Kwant.

Het expertteam van Capgemini bestond verder uit Frits Broekema, Ton Slewe, Jack van ’t Wout, Bart van Riel en Manon Kornmann.

De samenwerking tussen NCIA en Capgemini werd mede mogelijk gemaakt door de begeleiding van ‘The Hague Security Delta’ (HSD) : https://www.thehaguesecuritydelta.com/

Is de publieke cloud veilig genoeg voor gebruik in het veiligheidsdomein

Waarom is er zoveel weerstand tegen het gebruik van publieke cloud(diensten)? Waar is men bang voor? Vanuit veiligheidsoogpunt en vanuit kostenoverwegingen is het gebruik van de publieke cloud in andere sectoren al lang en breed geaccepteerd. Waarom gaat het dan zo moeizaam in het veiligheidsdomein?

Vrijwel elke grote organisatie in Nederland maakt inmiddels gebruik van publieke clouddiensten. Dit varieert van het gebruik van Microsoft Office 365 tot het gebruik van business applicaties als Salesforce. Deze organisaties hebben een bewuste keuze gemaakt om delen van hun infrastructuur en applicaties op een andere manier te gebruiken. Dit biedt deze organisaties legio voordelen, zoals minder kosten en verhoging van de snelheid om te veranderen.

Rapport 2019

Succesvol innoveren in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland”. Innovatie is duidelijk meer dan een buzzword in het veiligheidsdomein: veel betrokkenen zijn aan de slag om hun belangrijkste opdracht op een vernieuwende manier aan te pakken. Dat is cruciaal, want de bad actors zitten niet stil. Dankzij nieuwe technologie vinden criminelen steeds weer nieuwe manieren om te ontwrichten, op te ruien en digitale en fysieke veiligheidslinies te doorbreken.

Hoe start je een innovatie? Met een aansprekend verhaal!

Stel: je werkt in het veiligheidsdomein en je wordt gevraagd mee te denken over innovaties. Je hebt best wel wat ideeën en omdat je redelijk technisch bent onderlegd, weet je ook nog wel wat mogelijk is. Maar hoe structureer je dat nou? Of misschien heb je nog helemaal niet zo’n kijk op wat er allemaal kan en hoe een innovatie eruit kan zien. Waar haal je inspiratie vandaan? En hoe krijg je een overzicht van alles wat mogelijk is? En heb je eenmaal een longlist: hoe maak je daar keuzes in? En hoe krijg je de mensen mee in je ideeën? In dit artikel vind je inspiratie, structuur en de start voor je verhaal!

Wat kunnen de veiligheidsdiensten leren van Disney?

Wat hebben Disney en Intelligence met elkaar te maken? Disney maakt al sinds jaar en dag films. Deze films bestaan uit honderden verschillende scenes en zijn opgebouwd uit duizenden beelden. De scenes worden niet allemaal chronologisch opgenomen, maar op verschillende momenten en op verschillende locaties. Uiteindelijk worden al deze afzonderlijke scenes en beelden samengevoegd tot één film. Veiligheidsdiensten – voornamelijk de intelligence diensten- proberen ook een complete film of verhaallijn te (re)construeren door allerlei aanwijzingen, feiten en bewijzen samen te brengen. Hoe krijg je echter grip op al deze data? Hoe zorg je ervoor dat gegevens ordelijk en volgens privacyrichtlijnen worden opgeslagen? Dit artikel dient als leidraad voor veiligheidsorganisaties om meer waarde uit hun gegevens te halen.

De crowd als bijzondere opsporingsbevoegdheid

Crowdsourcing van informatie levert al geruime tijd een grote meerwaarde bij het opsporingsproces. Denk hierbij aan de burger die het opsporingsproces assisteert bij zoekacties naar vermiste personen. Een effectieve inzet hiervan is gerealiseerd in de zaak Anne Faber. In deze vermissingszaak zochten grote getalen vrijwilligers mee. Deze vrijwilligers vonden uiteindelijk de jas van de vermiste persoon, waarop het DNA van de dader werd aangetroffen. In dit artikel wordt ten eerste ingegaan op de huidige ontwikkelingen in de opsporing. Vervolgens worden zes trends besproken en wordt afgesloten met een visie op burgerparticipatie in het opsporingsproces.

Rapport 2018

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving.” In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

Maak Nederland veiliger met data! Maar niet ten koste van mijzelf

Een veiligere samenleving dankzij data & analytics of voorrang geven aan privacy? Het inzetten van een DataLab kan helpen om dit dilemma te overwinnen.

Safe cities: disruptieve technologieën voor een veilige samenleving

Veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijke uitdagingen voor steden. Disruptieve technologieën bieden een oplossing, maar welke vraagstukken ontstaan?

Meldkamer van de toekomst is live

Onderstaand incident (zie kader) werd afgehandeld in één van de tien 112-meldkamers anno 2025: een meldkamerorganisatie waarbij centralisten live kunnen meekijken, -luisteren en -meten wat zich op een incidentlocatie afspeelt. Anno 2018 is het fundament voor een dergelijke meldkamer reeds gelegd. Centralisten krijgen steeds meer toegang tot live-inzichten uit de regio, bijvoorbeeld van politiehelikoptercamera’s, beveiligingscamera’s in de stad of particuliere alarmcentrales. Desalniettemin raakt dit slechts het topje van de ijsberg aan mogelijkheden van de snel voortschrijdende technologie. Deze maken het eenvoudiger om toegang te krijgen tot live-informatie van met name beelden, gps en sensoren (Internet der Dingen) om op een noodsituatie te kunnen reageren. Dit scala aan mogelijkheden wordt momenteel nog weinig benut, maar zal in de toekomst steeds belangrijker worden in het werk van de meldkamer, ook om haar geloofwaardigheid als hulpverlenende instantie te behouden. Door zowel te innoveren als proactiever en gerichter gebruik te maken van beschikbare informatiebronnen kan de meldkamer haar hulpverlenende taak effectiever uitvoeren.

Rapport 2017

In deze editie is het thema ‘In een verbonden samenleving.’ En dit thema is niet zomaar gekozen, want onze maatschappij kan steeds meer worden beschouwd als een complex van verbindingen. Verbindingen tussen mensen, tussen organisaties en tussen apparaten, waarbij die drie entiteiten ook onderling steeds hechter in verbinding staan. Een ontwikkeling die het gevolg is van de opkomst van het internet. En aangezien het internet zich steeds verder ontplooit, met steeds nieuwe toepassingen (met het Internet of Things als een voorname recente innovatie), staat de ontwikkeling van de verbonden samenleving nooit stil.

Sensing in de verbonden samenleving - Drie kansen voor de openbare veiligheid

Het is een cliché maar de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Robots, zelfrijdende auto’s en slimme steden. Het zijn beelden uit science fiction films die inmiddels niet alleen meer op het witte doek te zien zijn. De voorspelling van voormalig Intel® voorzitter Gordon Moore in 1965 dat de kracht en mogelijkheden van (computer)chiptechnologieën iedere één tot twee jaar verdubbelen, is ruimschoots uitgekomen (1). De exponentiële toename van technologische mogelijkheden biedt enorme kansen voor de industrie, consumenten maar bovenal ook de publieke sector in het vergroten van de openbare veiligheid. In dit artikel gaan we in op drie toepassingen van sensing die we het meest waardevol achten voor het vergroten van de openbare veiligheid, namelijk: proactieve handhaving van de leefruimte, crowdmanagement en betere opsporing. Deze toepassingen scheppen de verplichting dat er uiterst zorgvuldig met security en privacy omgegaan wordt.

Toegang tot miljarden apparaten: Een nieuw risico!

In veel sectoren zoals de energiesector, de gezondheidszorg, de auto-industrie en de transportsector wordt steeds meer gebruik gemaakt van onderling verbonden apparatuur. Het ‘Internet of Things’ (IoT) is hier een voorbeeld van. De verschillende typen apparatuur zijn heel divers en lopen uiteen van servers, wearables, slimme meters en pacemakers tot autonome robots. Deze apparatuur kan gegevens met elkaar uitwisselen en gebruikmaken van elkaars functionaliteit. De schaal waarop apparatuur wordt gebruikt, het belang voor de mens bij het gebruik en de informatie die wordt uitgewisseld, wordt steeds groter. Meer dan 55% van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse overheid en bedrijven onvoldoende zijn voorbereid op een mogelijke cyberoorlog1. Hoe zorgen we ervoor dat aanvallen worden voorkomen en op een veilige manier grote aantallen verbonden apparatuur in het IT-landschap kunnen worden opgenomen?

Anoniemer over straat door inzet nieuwe technologie? Privacy by design maakt het mogelijk!

Steeds meer organisaties in het publieke veiligheidsdomein zetten nieuwe technologische mogelijkheden, zoals automatische gezichtsherkenning met slimme camera’s, in om het toezicht te verbeteren. Veel van deze technologieën dringen binnen in de persoonlijke levenssfeer van individuen. Het toepassen van ‘privacy by design’ voorkomt dat mogelijk ingrijpende technologieën onzorgvuldig worden ingezet.

Rapport 2016

In de nieuwe, editie staat de mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleidsmaker en als aanjager van digitale innovatie. Hieronder schetsen we enkele ontwikkelingen die in het rapport aan bod komen.

De Chief Information Security Officer anno 2016

Met de voortdurende stroom van nieuwe dreigingen en veranderende wetgeving verandert ook de rol van de Chief Information Security Officer (CISO).

Kwantumcomputers kraken versleuteling

Het concept van kwantumcomputers – computers met vele nieuwe mogelijkheden – bestaat al sinds 1981. Aan de mogelijkheid van het maken van een kwantumcomputer werd aanvankelijk weinig geloof gehecht. Dat is inmiddels compleet anders en wereldwijd wordt er nu veel geld gestoken in de ontwikkeling van stabiele kwantumcomputers.

Communicatie na een datalek cruciaal voor behoud van vertrouwen

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Dit vraagt om een zorgvuldig opgezette communicatiestrategie richting slachtoffers in geval van een datalek.

Rapport 2015

Veel organisaties hebben inmiddels substantiële stappen gezet op weg naar een digitale organisatie of zijn daar mee bezig. In deze uitgave treft u voorbeelden aan van concrete digitaliseringsprojecten die inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar ook voorbeelden van situaties, processen en ketens waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering. Aanvullend hebben we ook dit jaar door TNS NIPO een onderzoek laten uitvoeren onder burgers in Nederland. De uitkomsten geven inzicht in de mening en perceptie van de Nederlandse burger op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De digitale dialoog tijdens crisis: twee weten meer dan één

De rol van de burger gedurende een crisis gaat verder dan het ‘sluiten van deuren en ramen’. Burger en overheid zijn voor elkaar een bron van nuttige informatie.

Samen stap voor stap naar digitale dienstverlening bij de rechtspraak

Het geluid van fax en het gevoel van papier gaan verdwijnen. Burger en ketenpartners willen digitaal. De rechtspraak ziet kans op innovatie en hogere kwaliteit.

Digitalisering maakt casusbehandeling op maat mogelijk bij multiprobleem-gezinnen

Hoe maakt digitalisering samenwerking tussen organisaties van justitie, zorg en lokale overheden mogelijk en wat betekent dit voor afstemming tussen organisaties in het sociale domein.

Rapport 2014

Ketensamenwerking staat als onderwerp inmiddels volop in de aandacht bij de Rijksoverheid. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen diverse overheden, maar vooral ook om samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de overheid de wens van burgers centraal stelt bij deze interactie. Digitalisering in het veiligheidsdomein biedt een oplossing om deze samenwerking en afstemming goed vorm te geven en te kunnen sturen op resultaten.

Informatie moet stromen! De digitale transformatie van de jeugdstrafrechtketen

De jeugdstrafrechtketen is toe aan verandering. Digitalisering van informatie is niet voldoende, deze tijden vragen om een andere aanpak, een andere gedachtegang. Het is tijd voor: de digitale transformatie!

Cybersecurity als enabler van digitale transformaties

Cybersecurity is een directe enabler van de vier belangrijke digitale transformaties van deze tijd: Social, Mobile, Analytics en Cloud.

Versterking veiligheid door afgestemde digitale transformatiestrategie

Een veiligere samenleving, dat is een belangrijke doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat start niet alleen bij de opsporing en berechting van een verdachte, maar al bij de preventie van een delict.

Rapport 2013

Het visierapport geeft het startschot voor een dialoog over digitale veiligheid in Nederland. We kennen allemaal de voordelen van de digitale samenleving, maar er is ook een andere kant. Op die steeds drukkere digitale snelweg voegen steeds vaker ongenode deelnemers in, die de veiligheid van informatie in gevaar brengen en ons kwetsbaar maken. Hoe houden we ze van de weg en de zaak onder controle? Is dat een taak van de overheid of een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Meer rendement uit cocreatie met burgers en bedrijven: een Digital Capabilities Center

Binnen burgerparticipatie is een ontwikkeling te zien naar meer cocreatie-initiatieven. De digitale revolutie kan daar een impuls aan geven. Een Digital Capabilities Center helpt de politie burgerparticipatie en cocreatie-initiatieven effectief en rendabel te maken.

De menigte onder (online) controle!

Social media biedt mogelijkheden om voor en tijdens het (ongeplande) evenement de online crowd te monitoren en sturen.

De keten voorbij

Een moderne, ‘van buitenaf’ benadering bij het organiseren van het domein van veiligheid en justitie kan niet zonder vergaande digitalisering.

Rapport 2011

In het bereiken van een veilige samenleving en een optimaal beveiligde ‘BV Nederland’ speelt Capgemini al jaren een rol van belang. We adviseren overheden en organisaties op strategisch niveau, doen onderzoek, integreren systemen en bouwen aan intelligente oplossingen. Nationaal en internationaal. Om de kennis die we daarmee opdoen te delen en op te schalen, brengen we Trends in Veiligheid uit: een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop.

Rapport 2010

Veiligheid staat al jaren hoog op de politieke agenda en krijgt ook in de media veel aandacht. Het is een begrip dat veel facetten kent en waarmee bestuurders en burgers nog vaak worstelen. Want hoever moet je gaan als het om veiligheid gaat? Na de aanslagen van 9/11 was de wereld in shock en werden draconische maatregelen genomen. Inmiddels denken we er iets genuanceerder over en zoeken we naar een goede balans tussen bijvoorbeeld veiligheid en privacy. En naar samenwerking tussen organisaties die zich met veiligheid bezighouden, nationaal en internationaal. Binnen Capgemini zijn wereldwijd tientallen consultants werkzaam die zich op het terrein van openbare orde, veiligheid en defensie hebben gespecialiseerd. Ook in Nederland. Zij hebben hun visie op de verschillende aspecten rond veiligheid beschreven in het visierapport Trends in Veiligheid.