2015: Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Veel organisaties hebben inmiddels substantiële stappen gezet op weg naar een digitale organisatie of zijn daar mee bezig. In deze uitgave treft u voorbeelden aan van concrete digitaliseringsprojecten die inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar ook voorbeelden van situaties, processen en ketens waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering. Aanvullend hebben we ook dit jaar door TNS NIPO een onderzoek laten uitvoeren onder burgers in Nederland. De uitkomsten geven inzicht in de mening en perceptie van de Nederlandse burger op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Verdergaande digitalisering

De digitale dienstverlening binnen de openbare orde en veiligheid zal de komende jaren substantieel veranderen. Vrijwel alle betrokken overheidsinstellingen werken bijvoorbeeld aan de aanleg van ‘portalen’ om actief digitaal te communiceren en gegevens uit te wisselen met betrokkenen. En agenten worden op straat digitaal ondersteund. Ze hebben direct toegang tot informatie via telefoon of tablet en communiceren ook zelf (digitaal) met allerlei partijen. Het papier verdwijnt waardoor processen worden vereenvoudigd en versneld.

Aan de andere kant zien we dat burgers/klanten veranderen van reactief en/of servicegericht naar zelfredzaam. In het ZSM-proces binnen de rechtsketen hebben betrokken partijen direct toegang tot relevante informatie die helpt om de juiste beslissing te nemen. Het gaat dan om informatie over de betrokken persoon, zijn omgeving als informatie over vergelijkbare situaties en eerdere beslissingen.

 

Veilig Nederland

Digitalisering is niet alleen nodig om processen efficiënter en effectiever te kunnen laten verlopen. Beter gebruik van data helpt ook Nederland veilig te houden en burgers zich veilig te blijven laten voelen. We doelen dan niet alleen op informatie over jihadisme en terrorisme, maar ook over criminaliteit op kleinere schaal: de inbraak in de wijk. Met tijdige informatie kan snel worden gehandeld.

 

De implementatie van digitalisering en ketensamenwerking kent nog veel uitdagingen. Wat daarbij helpt is leren van ervaringen die andere organisaties hebben opgedaan.

 

Capgemini ondersteunt wereldwijd digitale transformaties en doet academisch onderzoek, bijvoorbeeld met het Massachusetts Institute for Technology (MIT). Onlangs zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het boek ‘Leading Digital’. Een samenvatting van dit boek, en alle andere artikelen uit Trends in Veiligheid 2015 vindt u hieronder. We wensen u veel inspiratie!
U kunt het rapport downloaden via deze site.

Artikelen

De nieuwe privacyverordening eist een risicogerichte benadering

Dit jaar is de nieuwe Europese privacyrichtlijn ingevoerd ter bescherming van persoonsgegevens. Enkele aanpassingen ten opzichte van de oude richtlijn betreffen het verplichte Privacy Impact Assessment (PIA) en de ‘meldplicht datalekken’. Ze kunnen forse bestuurlijke boetes helpen voorkomen. Maar het uitvoeren van een PIA alleen is niet voldoende. Waarom niet?

Open data en privacy

Het openstellen van overheidsdata door overheden aan burgers en bedrijven biedt mogelijkheden voor waardetoevoeging, risicoreductie en grote betrokkenheid. Maar dan moet dat wel goed én veilig gebeuren. Privacy-risico’s moeten centraal staan. In dit artikel leggen de auteurs uit wat daarbij komt kijken.

Leading Digital – van technologie naar organisatieverandering

Een organisatie wordt ‘Digital master’ door de opbouw van digitale capaciteiten en het ontwikkelen van digitaal leiderschap. Hoe werkt dat? Capgemini Consulting deed samen met het Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston) onderzoek naar het waarom, wat en hoe van vergaande digitalisering bij grotere organisaties, met opzienbarende conclusies.

De digitale dialoog tijdens crisis: twee weten meer dan één

Technologische ontwikkelingen kunnen de burger en de overheid ondersteunen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Aan de hand van een casus in waterveiligheid gaan de auteurs in op het potentieel van apps om tegemoet te komen aan informatiebehoeften van zowel burgers als overheid gedurende een crisissituatie.

Digitale dienstverlening biedt nieuwe mogelijkheden voor opsporing

Digitalisering biedt kansen voor burgers om een bijdrage te leveren aan opsporing. Het publiek reageert op oproepen van de politie maar neemt ook steeds meer zelf initiatief. Hoe dient het veiligheidsdomein om te gaan met deze initiatieven? Een viertal organiseerprincipes is essentieel.

Alerteringsinitiatieven in concurrentie voor aandacht van de burger

Binnen het veiligheidsdomein komen steeds meer initiatieven die burgers alerteren. Zo ontstaat concurrentie om de aandacht van de burger met negatieve effecten van teveel geactiveerde burgers. Er is behoefte aan een proportionele inzet. De overheid dient regie te nemen in de afstemming tussen de initiatieven vanuit één gemeenschappelijke visie.

Digitale informatieuitwisseling is sleutel tot succes bij toezicht en handhaving

Naast de politie komen er steeds meer toezichthouders en handhavers zoals BOA’s en particuliere beveiligers. Deze (nieuwe) handhavers moeten beter worden ondersteund met goede informatie, altijd en overal. Digitale dienstverlening maakt informatiedeling toegankelijker. Er zijn wel duidelijke richtlijnen nodig voor informatie-uitwisseling.

Voorkom digitale inbraak met een Security Operations Center

Een Security Operations Center (SOC) maakt veilige digitale dienstverlening mogelijk met de juiste inrichting van organisatie, processen, informatie en technologie. Het zorgt ervoor dat digitale aanvallen vroegtijdig worden gesignaleerd en zoveel mogelijk worden voorkomen. Hoe richt u zo’n SOC in?

Netcentrisch toezicht: het toezicht van de toekomst

Falend overheidstoezicht vraagt om een andere aanpak met aandacht voor betere informatie. Een netcentrische werkwijze en drie digitale trends maken dit mogelijk. Om incidenten of fraudevormen vroegtijdig te detecteren moet per inspectiedomein worden bepaald of en wanneer het netcentrisch toezicht toegepast kan worden.

Business value van security begint bij gemeenschappelijk framework

Het is geen vraag meer óf organisaties digitale aanvallen zullen ondervinden, maar wanneer. Toch lijken afdelingen in het primaire proces soms nog lastig te overtuigen om voldoende maatregelen te nemen. De businesscase voor security moet dus worden versterkt door inzichtelijk te maken wat de business value van beveiliging is. Hoe?

Een programmatische netwerkaanpak binnen het veiligheidsdomein

Maar liefst 18% van de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in de samenwerking tussen het Rijk, de gemeenten en het bedrijfsleven bij onveilige situaties, 55% is daarover neutraal. Netwerksamenwerking is essentieel voor een effectief veiligheidsdomein. Het realiseren van deze effectiviteit vraagt om een programmatisch aanpak in zes stappen, gericht op effect en gezamenlijkheid.

Omslag nodig voor digitale slagkracht

Defensie zal ook in het digitale domein de ‘dienstverlener’ voor de Nederlandse staat en burgers moeten zijn voor het verstrekken van veiligheid en bescherming van grondgebied, soevereiniteit en politieke en economische belangen. Om schaalgrootte en volwassenheid te bereiken zijn verdere industrialisering van militaire cyber operaties nodig en een grotere rol van de industrie bij de ontwikkeling van offensieve cyberdiensten.

Veerkracht bij uitval van digitale dienstverlening

Is uw organisatie in staat om te herstellen bij storingen en uitval? Want vroeg of laat krijg u ermee te maken. Om de hinder voor klanten en het eigen bedrijfsproces te minimaliseren, verschuift het accent van de veiligheidsmaatregelen van weerbaarheid naar veerkrachtig (‘resilient’) optreden.

Benutten van digitale kansen betekent anders organiseren

Hoe kunnen organisaties in het veiligheidsdomein hun (digitale) dienstverlening sterk verbeteren? Belangrijkste sleutel ligt bij de professionals en de verbetering van hun operationele processen. Aan de hand van een praktisch en aansprekend voorbeeld bij de politie introduceert Capgemini vier basis organiseerprincipes en krijgt u handige tips om zelf de kanteling te maken.

Samen stap voor stap naar digitale dienstverlening bij de rechtspraak

Ook binnen de rechtspraak is men bezig met de transformatie naar een digitale werkwijze. Het daadkrachtige programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) gaat verder dan alleen IT. In drie fasen (Focus, Inrichten, Verandering) worden alle autonome organisaties, inclusief mensen, processen en IT in lijn en op orde gebracht. Draagvlak blijkt daarbij essentieel.

Digitalisering maakt casusbehandeling op maat mogelijk bij multiprobleem-gezinnen

Persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek bij jeugdigen vereist nauwe afstemming tussen ketenpartners in justitie, zorg en lokale overheden. Digitalisering maakt dit mogelijk, zoals met GCOS (Geintegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem) bij de behandeling van complexe casussen in veiligheidshuizen. Is GCOS ook inzetbaar bij de nieuwe regierol van gemeenten in het sociale domein?

Met een app op maat is de jeugdwerker beter paraat op straat

Hoe maakt u een app die het werk van uw medewerkers aantrekkelijker en efficiënter maakt? In dit artikel leest u hoe een jeugdwerker profijt ondervindt van zijn app en hoe Capgemini zo’n app bouwt: vanuit gebruikersperspectief en met behulp van de ‘customer journey-methode’.