Artificial intelligence is niet weg te denken uit de opsporing in het veiligheidsdomein maar human intelligence is noodzakelijk voor de waarheidsvinding.

Technische mogelijkheden en nieuwe datatechnologieën hebben een grote impact op de publieke sector en op het veiligheidsdomein. De groeiende populariteit en aandacht voor big data[1] in het politiewerk staan lijnrecht tegenover de wetenschappelijke literatuur die veelal gericht is op de mogelijk negatieve effecten van informatiegestuurd politiewerk (hierna: IGP). Dit is variërend tussen het probleem van function creep (hergebruik van oorspronkelijk met een ander doel vastgelegde data), fishing expeditions en het controleverlies door zogeheten black-box scenario’s [2]. Opvallend is dat de meerwaarde van IGP nauwelijks naar voren komt in de literatuur, ondanks dat IGP niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Een belangrijk onderdeel van IGP is artificial intelligence.

In deze bijdrage gaat de aandacht uit naar de vraag waarom artificial intelligence niet zonder human intelligence kan. Daarbij wordt gekeken hoe big data effectief kan worden ingezet door de politieorganisatie. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat data-analyses “vaak sneller en met minder menskracht zijn uit te voeren, waardoor overheidsorganisaties hun schaarse middelen veel efficiënter kunnen inzetten” staat hierbij centraal [3]. Deze stelling staat in deze bijdrage centraal. Wij betogen dat het effectief benutten van big data-toepassingen zonder meer mensenkracht behoeft.