2014: Digitale ketensamenwerking

Ketensamenwerking staat als onderwerp inmiddels volop in de aandacht bij de Rijksoverheid. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen diverse overheden, maar vooral ook om samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de overheid de wens van burgers centraal stelt bij deze interactie. Digitalisering in het veiligheidsdomein biedt een oplossing om deze samenwerking en afstemming goed vorm te geven en te kunnen sturen op resultaten.

Versnipperde veiligheidsketen

Intensieve informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse overheid, burgers en bedrijven is noodzakelijk om Nederland veiliger te maken. Waarbij digitale veiligheid net zo belangrijk is als fysieke veiligheid. Uit een onderzoek van Capgemini, uitgevoerd door TNS NIPO, onder burgers, blijkt dat de overheid zich in een lastige spagaat bevindt: enerzijds verlangt de burger meer veiligheid en een proactieve houding van de overheid, anderzijds mag het niet ten koste gaan van zijn eigen privacy.

Veel burgers zijn van mening dat de overheid organisaties met een vitale functie zoals energiebedrijven, de financiële en telecomsector, moet steunen om beter bestand te zijn tegen mogelijke ICT-verstoringen. Terwijl diezelfde overheid maar 20% van die vitale functies in handen heeft. Het komt dus aan op samenwerking in deze belangrijke maar versnipperde veiligheidsketen. Nieuwe digitale mogelijkheden bieden daar volop kansen voor. Het rapport beschrijft waar deze kansen liggen en hoe die samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. Voorbeelden van artikelen waarin dit is te lezen:

  • Versterking veiligheid door afgestemde digitale Transformatiestrategie hoe kan de reclassering met digitale transformatie bijdragen aan een veiligere samenleving? Dit start niet alleen bij de opsporing en berechting van een verdachte, maar reeds bij de preventie van een delict.
  • Bepaal, plan en volg het ritme in de keten over het effect van prestaties van een organisatie op andere organisaties in de keten. Het anticiperen op het ritme van de keten is cruciaal voor de eigen bedrijfsvoering.
  • Naar één landelijke meldkamerorganisatie door digitale ketensamenwerkingwaarin de burger met een hulpvraag het kompas vormt.
  • Cybersecurity als enabler van digitale transformaties

Deze en andere artikelen, in combinatie met het TNS NIPO-onderzoek maken van Trends in Veiligheid 2014 een waardevol en lezenswaardig document voor iedereen die werkt in dit domein

U kunt het rapport downloaden via deze site.

Artikelen

Van rigiditeit naar flexibiliteit in ketensamenwerking

Ketensamenwerkingsvormen tussen organisaties worden in positieve zin beïnvloed door gebruik te maken van een gezamenlijke cloud. Door gebruik te maken van de cloud kunnen organisaties met verschillende eigen informatiesystemen samenwerken, communiceren en realtime informatie delen.

Versterking veiligheid door afgestemde digitale transformatiestrategie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ambitie dat de strafrechtketen uiteindelijk geheel digitaal gaat werken om zo strafzaken sneller en beter te kunnen afwikkelen. Deze ambitie sluit mooi aan bij de doelstelling van het ministerie voor een veiligere samenleving en meer aandacht voor het slachtoffer.

Cybersecurity als enabler van digitale transformaties

Security ondersteunt innovatie doordat in een veilige omgeving sneller kan worden geëxperimenteerd met nieuwe technologieën voor nieuwe producten of diensten die op alle verschillende apparaten en platformen toegankelijk zijn.

Anti-witwasbeleid: think big, act small

Criminelen zijn de motor van innovatie en internationale samenwerking in het veiligheidsdomein. Zij zorgen voor de noodzaak om beter samen te werken aan vrede en veiligheid. Nationale opsporing van witwassen is beperkend in alle dimensies. Internationale criminaliteit vraagt daarom om internationale opsporing.

Synergievoordelen bij digitale samenwerking op het gebied van secure operations

Steeds meer overheidsorganisaties zijn op zoek naar een kostenefficiënte manier om hun security monitoring in te richten. Bij organisaties stijgt de behoefte naar oplossingen om continu de systemen en de infrastructuur in de gaten te houden, het zogenaamde monitoring en response. Eén manier is digitale samenwerking. Op deze manier kan er snel worden ingegrepen wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt.

Ketensamenwerking: een goede voorbereiding is het halve werk

Ketensamenwerking is al jaren een belangrijke trend. Maar ketenprojecten vragen om een bijzondere aanpak: Een interactieve dialoog helpt om oplossingskaders te ontwerpen. Daarnaast is het aan te raden om vooraf gedeelde kaders en regels vast te stellen. Ten slotte stelt een ketensamenwerking verscherpte eisen aan projectbeheersing en aan de voorbereidingsfase.

Van geketende netwerken naar genetwerkte ketens

Door het benutten van het potentieel van de individuele medewerker, dat door de digitalisering van de maatschappij is toegenomen, zullen de prestaties binnen de strafrechtketen verbeteren. Organisatiegrenzen kunnen worden doorbroken door in te zetten op de informele netwerken die medewerkers binnen en buiten de organisatie onderhouden.

Informatie moet stromen! De digitale transformatie van de jeugdstrafrechtketen

Digitalisering van informatie is niet voldoende om de jeugdstrafrechtketen te veranderen. Er zal ook overeenstemming moeten komen over wie welke gegevens moet ontvangen om zijn of haar werk goed te kunnen doen.

Bepaal, plan en volg het ritme in de keten

De organisaties in de strafrechtketen kennen een seriële afhankelijkheid: wat de producten zijn van de één, is de instroom voor de ander. In de private sector is vraagplanning een veel gebruikt begrip: het voorspellen van de vraag maakt dat een organisatie kan anticiperen op de toekomstige marktvraag, in plaats van te reageren.

Fraude – Met de fietsverzekeringen aangepakt door het delen van informatie

Bij de aanpak van fraude is het optimaal gebruikmaken van de informatie beschikbaar bij de (keten)partners van essentieel belang. Door een koppeling te maken tussen politie en gemeenten en tussen verzekeraar en gemeenten kan een sluitende keten worden bereikt in de aanpak tegen fraude bij fietsdiefstallen.

Naar één landelijke meldkamerorganisatie door digitale ketensamenwerking

In oktober 2013 is een transitieakkoord getekend om van 22 meldkamers naar 1 landelijke meldkamerorganisatie te gaan. Deze ontwikkeling vormt een buitengewoon complexe digitale transformatie voor het veiligheidsdomein. Om de landelijke meldkamerorganisatie succesvol te ontwikkelen is een strategie nodig waarin verschillende belangen worden (h)erkend.