2010: Samen werken aan veiligheid

Veiligheid staat al jaren hoog op de politieke agenda en krijgt ook in de media veel aandacht. Het is een begrip dat veel facetten kent en waarmee bestuurders en burgers nog vaak worstelen. Want hoever moet je gaan als het om veiligheid gaat? Na de aanslagen van 9/11 was de wereld in shock en werden draconische maatregelen genomen. Inmiddels denken we er iets genuanceerder over en zoeken we naar een goede balans tussen bijvoorbeeld veiligheid en privacy. En naar samenwerking tussen organisaties die zich met veiligheid bezighouden, nationaal en internationaal. Binnen Capgemini zijn wereldwijd tientallen consultants werkzaam die zich op het terrein van openbare orde, veiligheid en defensie hebben gespecialiseerd. Ook in Nederland. Zij hebben hun visie op de verschillende aspecten rond veiligheid beschreven in het visierapport Trends in Veiligheid.

Het visierapport bevat een aantal lezenswaardige essays, waarin verschillende ontwikkelingen op het gebied van veiligheid worden belicht met de kansen en bedreigingen die daarmee samenhangen. De verschillende auteurs geven naast een heldere visie ook grensverleggende inzichten en oplossingen op het snijvlak van vrijheid en veiligheid. Trends in Veiligheid is een informatief en boeiend rapport voor zowel bestuurders als beleidmakers. Het beschrijft in heldere taal waar Nederland staat op het gebied van veiligheid en waar de uitdagingen nog liggen. Een korte omschrijving van enkele essays vindt u onderaan deze pagina.

 

Enkele essays uit het visierapport Trends in Veiligheid

De grens voorbij

De overheid besteedt veel aandacht aan grensbewaking, vooral om te bepalen wie en wat het land in of uit mag. Met de snelle globalisering en steeds meer vliegbewegingen moet die taak opnieuw worden bekeken. Want reizigers willen geen lange wachttijden door trage procedures, maar eisen wel veiligheid en willen geen criminelen in ons land. Wereldwijd zoeken overheden daarom naar de juiste balans tussen gemak en veiligheid aan de grens. In hun essay betogen de auteurs dat enerzijds technologie alleen de grenzen niet veiliger zal maken, terwijl anderzijds veiligheid en privacy niet tegenover elkaar hoeven te worden geplaatst. Het wordt tijd wereldwijd minder reactief op dreigingen te reageren en op een verstandige manier gebruik te maken van de beschikbare kennis en middelen.

 

Kwaliteitsslag bij de brandweer: waar is de brand?

De brandweer staat voor een enorme uitdaging. Na vierhonderd jaar optimaliseren van het proces ‘water naar vuur brengen’ heeft de brandweer met zijn Strategische Reis een geheel nieuw model voor ogen. Nieuwe wet- en regelgeving dwingen tot formalisering van (nieuwe) taken terwijl prestaties meetbaar gemaakt moeten worden. De auteurs gaan in op de positie van de brandweer, de stakeholders en de uitdagingen om tegemoet te komen aan de nieuwe wensen en eisen die de samenleving stelt.

 

Te land, ter zee, in de lucht en op het web

Ter land ter zee, in de lucht en op het web Nederland is kwetsbaar voor cyberaanvallen, aanvallen in de digitale wereld. We hebben een open economie, beschikken over hoogwaardige communicatievoorzieningen en zijn in hoge mate afhankelijkheid van ICT. Toch loopt Nederland nog wat achter als het gaat om een goede, digitale defensiestrategie. Waarom is dat zo en hoe zou zo’n strategie eruit moeten zien?

 

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door RIEC’s

In de georganiseerde criminaliteit gaan in ons land jaarlijks vele miljarden euro’s om, wat een grote impact heeft op onze samenleving. Het heeft geleid tot de oprichting van nieuwe opsporingsorganisaties. Om de informatiepositie van deze organisaties te verbeteren en hun onderlinge samenwerking te bevorderen, zijn elf Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) opgericht. De auteurs zetten enkele kritische kanttekeningen bij deze RIEC’s en doen concrete voorstellen om ze goed te laten functioneren.

Artikelen

Download het rapport voor alle artikelen.